PRVA STRANICA   Mala vremenska lenta
Pomoć i uputstva za upotrebu  
  Ova mala lenta trebala bi omogućiti usporedno sagledavanje povijesnih razdoblja, poznatih umjetnika i ostalih važnih osoba i otkrića koje čine ono što podrazumijevamo pod kulturom i civilizacijom. Ignorirao sam sve ratnike i razarače.
   Likovni pojmovi    Umjetnici, djela Važne osobe i otkrića
Pretpovijest
 PALEOLITIK - STARIJE KAMENO DOBA, 35.000 g.p.n.e

- PEĆINSKO SLIKARSTVO: ISKLJUČIVO ŽIVOTINJSKI LIK

CRTEŽI U SPILJI COMBE D'ARC - kameno oruđe: vrhovi kopalja i strelica
 MEZOLITIK - SREDNJE KAMENO DOBA, 10.000 g.p.n.e.

- PRIKAZ LJUDSKOG LIKA

PRIKAZ LOVACA S LUKOM I STRELICAMA U TRKU

- društvena podijela rada
 NEOLITIK - ZEMLJANO (MLAĐE KAMENO) DOBA, 5.000 g.p.n.e. do 3000. g.p.n.e
- ŽENSKI IDOLI, GLINENI I KAMENI (KULT PLODNOSTI)
  - uz lovca i stočara - zemljoradnik
- pojava lončarsta
 ENEOLIT - BAKRENO I BRONČANO DOBA, 3000.g.p.n.e do 1000. g.p.n.e.
    Vučedolska kultura, prvi kalendari
Stonehenge, kovine
Stari vijek
 MEZOPOTAMIJA, SUMERANI, 3500.g.p.n.e., BABILON 2000.g.p.n.e., ASIRCI 1000.g.p.n.e.
- ritam, ploha - zigurati (Babilonska kula) - pismo,astronomija,astrologija,matematika
 EGIPAT, 3200.p.n.e.
- vertikalna i semantička perspektiva, ploha - piramide, hramovi - papirus
 GRČKA:
- arhajski stil, - 7do - 5 st.p.n.e - kurosi i kore Pitagora (6st), Sokrat (5st), Konfučje, Buddha
- klasični stil, - 5 do - 4 st.p.n.e Miron, Praksitel, Skopas Platon (5/4st), Aristotel
- helenistički stil, - 4 st.p.n.e do 1 st.n.e. Lizip Plotin, Seneka, Marko Aurelije, Euklid
Nova era (poslije Krista)
 RIM, - 1 st.p.n.e. do 5.st.n.e (zapadno carstvo)
        do 15.st. istočno carstvo (Bizant)
- prvo pismo propisanih oblika: rimska kapitala (jer nema malih slova)
Krist
313. Milanski edikt: ozakonjeno kršćanstvo
pad Salone (6.st.)
Srednji vijek
 PREDROMANIKA, 8, 9, 10 st.
- reljefi naglašenih linija
Sv. Donat u Zadru, Sv. Križ u Ninu
Muhamed: islam
Karlo Veliki, pismo "karolina"
 ROMANIKA, 11, 12. st.
vertikalna perspektiva, semantička perspektiva, naglašena plošnost u slikanju
Bašćanska ploča, Sv. Stošija u Zadru
Fibonacci (Leonardo iz Pise): "fibonaccijev niz".
 GOTIKA, 13, 14. st.
obrnuta perspektiva, tonska modelacija
Giotto, Simone Martini, Dante Alighieri
Sv. Franjo Asiški, Sv. Toma Akvinski, Marco Polo putuje u Kinu
- arapski brojevi predstavljeni Europi
Novi vijek
 RENESANSA, 15. st.
Česta piramidalna kompozicija, geometrijska perspektiva, atmosferska perspektiva
Leonardo da Vinci, Michelangello, Durer, Raphael, Lovro Dobričević, Alberti, Nikola Božidarević, Marko Marulić, Juraj Dalmatinac ...
Johannes Guttenberg: tiskarski stroj
Kristofor Kolumbo: otkriće Amerike
Nikola Kopernik: heliocentrični sustav
 MANIRIZAM, 16. st.
Prenaglašavanja- dimenzija, prostora, kadra... Parmigianino, W. Shakespeare Tycho Brache, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Magellan, Amerigo Vespucci
 BAROK, 17. st.
Česta dijagonalna kompozicija, svjetlo-tamni kontrast
Rembrandt, Caravaggio, Georges de la Tour, John Milton, J. S. Bach, Vivaldi...
Isaac Newton: otkriće spektra i gravitacije
Gottfried Wilhelm Leibnitz: diferencijalni račun, Rene Descartes, Stradivari (violine)
 ROCCOCCO, 18. st.
klasicizam - druga polovina 18. st.
Jacques-Luis David, Nicolas Poussin, Federiko Benković, W. A. Mozart ...
James Watt: parni stroj, Immanuel Kant,
Ruđer Josip Bošković, Benjamin Franklin
 19. st. - historicistički stilovi, impresionizam, fovizam, secesija
- plenerističko slikarstvo (plan air - na zraku, promatranje prirode, svjetla, pokreta)
Francisco Goya, Eugene Delacroix, Claude Monet, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Debussi, Ravel, Chopin, Wagner, E. A. Poe, Honore de Balzac
Charles Darwin: teorija evolucije, Nikola Tesla, Helena Petrovna Blawatsky: istočne filozofije u Europi. Braća Grimm, Samuel Morse: telegraf, Nietzsche, Röntgen
 20. st. - mnoštvo stilova
- ponovno uska veza umjetnosti sa filozofijom i znanosti Pablo Picasso, Kandinsky, Mondrian... Albert Einstein: teorija relativnosti
Sigmund Freud: psihoanaliza
Gandi, A. Schoenberg: dodekafonija