Pitagorejci

   Od početaka svoje svijesti i od spoznaje kauzalnosti - da uzrok vuče posljedicu, čovječji um pokušava dokučiti onaj superponirani uzrok svim uzrocima, onu suštinu, bit koja opstoji s druge strane vremena, izvan ovog našeg pojavnog svijeta. U pojmovima Jednog su Indijci, Egipćani, pa i Platon pronalazili onu transcedentnu, suštinsku Bit, koju smo doživjeli i kao Boga. Međutim, doživljaj aktivnosti, dinamike, dakle živog Boga utisnuo se u ljudsku svijest u čovječjem liku; pa ako još Egipćani svoje bogove prikazuju kao spojeve arhetipskih slika životinja i ljudskog lika, Antička božanstva koja naseljuju Olimp su već sva prikazana (i opisana u mitologiji) u antropomorfnom, ljudskom liku. Ne pomaže (rijetka) spoznaja kako su to sve samo simboli i principi; posebno nama danas kada je renesansa doslovno interpretirala rečenicu koja govori o "stvaranju čovjeka na sliku i priliku Božju". Uzaludne su i poruke teologa koji objašnjavaju da se zapravo radi o duhovnoj sličnosti čovjeka s Bogom kao sustvaralačko biće; u glavi mnogih (većine?) Bog ima oblik starca s bijelom bradom koji plovi u oblacima.

  Upravo zato pitagorejsku religiju (jer to je ona bila) treba doživjeti kao najjasniju, gotovo najpošteniju religiju: u njoj su dvi dinamički odnosi, njihov nastanak i međusobna interakcija prikazani kroz Brojeve. Dakako, ne radi se (samo) o uobičajenim, matematičkim brojevima; pitagorejci brojeve proživljavaju ne kao jedinice kvantitete, već kao principe u kojima se ogleda kozmički red. Pogledajmo tko je bio Pitagora i kakav mu je bio život, pokušavajući stvarnost očistiti od legende, ukrašavanja i bezbroj mističkih vjerovanja.

  Pitagora se rodio na Samosu između 592. i 572. g. p.n.e. U mladosti ga susrećemo kao snažnog, dugokosog mladića koji na 48. Olimpijadi u šakanju pobjeđuje u teškoj kategoriji i osvaja maslinovu grančicu. Potom odlazi na dugo putovanje i naukovanje, pouzdano ga nalazimo u Egiptu. Tamo je, u Memfisu, Saisi i Heliopolisu upućen u misterije i geometriju. Čini se da je u trenutku osvajanja Egipta od strane Kambisa bio zarobljen i odveden u Babilon, gdje je prošao obuku za svećenika. Možda je bio u Fenikiji, a vrlo vjerojatno u Trakiji među poklonicima orfičkih obreda. U Egiptu se susreo i sa indijskim mudracima "gimnofistima", pretečama današnjih jogija, i upoznao vedska učenja. Sa 56 godina vraća se na Samos gdje mu uspjeh predavanja donosi mnogobrojne pristalice, ali i ljubomoru tiranina Polikrata koji ga tjera u progonstvo; tako se Pitagora nastanio u Velikoj Grčkoj, u Krotonu, oko 529. g.p.n.e. Osniva pitagorejsko Društvo ili "Bratstvo", a broj sljedbenika neprestano mu se povećavao. Postepeno su postali tajno inicijatičko bratstvo, s trogodišnjim iskušeništvom koje je prethodilo prijemu u prvi stupanj (tzv. nomoteti). Drugi stupanj (matematičari) bio je jedini koji je dozvoljavao da se vidi Majstora (Pitagoru); na prvom stupnju mogli su ga samo čuti. U ritualu tajne i šutnje obuhvaćeno je i samo ime Majstora; bilo ga je zabranjeno izgovarati, pa su ga nazivali "Onaj, Besmrtni, Genije, Božanski, Onaj koga neću imenovati". Ubrzo su naučnici i idealisti postali političari i postepeno preuzeli vlast u većem dijelu Velike Grčke, u formi federacije gradova nazvane "Krotonijanska liga". Majstorova smrt oko 500. g.p.n.e. oslabila je snagu društva, u ubrzo su intrige i razmirice okončale vladavinu mudrih. Gradovi Lige pali su jedan za drugim i konačno su vođe Bratstva izginule u velikom pokolju oko 450.p.n.e. Spasili su se samo Lizid i Filolaj s nekoliko učenika, među kojima će kasnije Hipokrat, Hiparh i Hipija iznijeti u javnost neke strogo čuvane tajne - i biti će ekskomunicirani iz Bratstva obnovljenog na Siciliji.

  Razmotrimo sada osnove pitagorejske religije. Prije svega, pitagorejci zamjenjuju brojeve uređenim grupama točaka, i razvijaju disciplinu figurativnih brojeva. U korijenu svega leži Monada, broj Jedan. Monada nije broj već princip, on je u dosluhu sa Jednim, sa Principom totalne indukcije. Monada ne pripada ovoj dimenziji, ona određuje pojavnost nečega, oblik, jedinstvo, identičnost, jednakost, slogu. Emanirana s lica Jednog, ona se k nama spušta kao aditivni element koji učestvuje u izgradnji pojedinih individualnosti. U našu dimenziju spuštamo se brojem Dva. Dva nije dvostruko više od Jedan, već dvostruko manje! Radi se o Iskonskom grijehu, o prelamanju jedne potpune vrijednosti na dva dijela; na Dobro i Zlo. Dva ili Dijada je nosilac Ideje Dvojstva, Principa suprotstavljenosti , diskriminacije, nejednakosti. Suprotstavljenost Ja i Ne-Ja označava pojavu Oblika: da bi nešto postojalo u pojavnom svijetu, mora se razlikovati od nečeg drugog. Tako Dijada uzrokuje rađanje, pa će biti označena kao ženski broj. Ona to i dokazuje svojom djeljivošću na jednake polovice. Općenito, parni brojevi biti će nositelji ženskog načela. Prvi muški, neparni broj je Tri, ili trijada. Trijada je prvi neparan i prvi muški broj (Jedinica je više princip nego broj), osnova trokuta i sve njegove simbolike. Obliku koji se želi afirmirati Dvojka nije dovoljna; nija dostatno samo se razlikovati od okolice, potreban je i netko, treći element, da to percipira, dakle treća osoba, ili makar sama svijest koja može dobiti autonomiju kao treći element. Tu se negdje krije i metafizičko čitanje poruke kako je "čovjek mjera svih stvari", tj. bez onoga koji vidi, nešto i ne postoji; dakle pojavnost je čista subjektivnost. Tri je danas impregniran simbolom Svetog Trojstva; starokršćanske crkve su koristile tri oltara u liturgiji i mnoge crkve imaju trolisnu osnovu tlocrta, ili naglašene tri apside. Tetrada ili Broj Četiri sudjeluje u karakteru Dijade čiji je ona kvadrat (pa je ultra-parna, ultra-djeljiva). U teoriji figurativnih brojeva leži u bazi trokutastog svetog Tetrakisa. Osnova je četverokuta, simbola Zemlje, stabilnosti. Četiri godišnja doba, četiri jahača Apokalipse, četiri strane svijeta, četiri tipa karaktera (sangvinik, kolerik, melankolik, flegmatik), i četiri osnovna elementa (voda, vatra, zemlja, zrak). Pentada ili Broj Pet je jedan od svetih brojeva. Produkt zbroja (spoja) ženske Dijade i muške Trijade, to je za Grke broj ljubavi, Afroditin broj. Simbol mu je Pentagram, pravilna petokraka zvijezda, drevni magijski simbol i tajna lozinka i geometrijski simbol pitagorejskog bratstva. Zvijezda u sebi sadrži savršene Zlatne rezove i u centru obrnuti peterokut u koji je moguće upisati novu, ali obrnutu zvijezdu, a u ovu opet novu i tako u beskraj: beskrajno rađanje i produženje vrste. Zvali su je još i Pentalfa jer se sastoji od pet slova A. Pet je polovica svetog Deset, što ga i samog čini svetim, sažetim odrazom. Šest, Heksada, je nosilac kristalografskih simetrija, i jednak je zbiru svojih djeljitelja: 6=1x2x3=1+2+3. Sedam je bio znamen Nevinosti, a krug se ne može podijeliti na sedam jednakih dijelova euklidskom konstrukcijom. Kažu i da je Sedam "praprvi" broj neosporne čistoće. Osam je dvostruko četiri, devet je tri puta tri, kvadratni broj. Odnos između kvadrata (ili pravokutnika, četverokuta) i trokuta najbolje je vidljiv ako četverokut prepolovimo dijagonalom suprotnih stranica: tada dobivamo dva jednaka trokuta čiji vrhovi gledaju prema suprotnim stranama. Tu se opet vežemo na početnu priču o Monadi i Dijadi: prepolovljena cjelost raspala se na dvije, jednake ali i suprotne polovice, ovdje trijade.

  Deset je savršen, sveti broj. U ovoj dimenziji, Dekadi su se klanjali kao sveobuhvatnom mjerilu. To je trokutasti figurativni broj što vidimo ovako: ako u bazu stavimo četiri točke, pa iznad njih tri, pa dvije, pa na vrh jednu, dobili smo piramidu, jednakostraničan trokut sa stranicama 4-4-4, zbog čega se nazivao i Tetraktis. Vidimo: 4+3+2+1=10; u stvaranju Dekade sudjeluju svi relevantni brojevi do Pet, koji je već sam napola Dekada. Kažu da se "Bog, koji uređuje vještinom, rukovođen svojim Umom, poslužio Dekadom kao zakonom za sve... i zato su cjeline i dijelovi svih stvari neba i Zemlje odnosi sklada, na njoj zasnovani, i po njoj uređeni." Tetraktis je sudjelovao i u muzičkoj harmoniji, u pitagotejskoj dijatonskoj ljestvici i na tetrakordnim lirama koje su imale žice čije su dužine bile proporcoinirane brojevima 1, 2, 3 i 4, i koje su dopuštale i oktave (odnos 4 prema 2, i 2 prema 1) i intervale kvinte (3 prema 2) i kvarte (4 prema 3). Muzika je bila veoma važna; služila je da se usklade ritmovi duše (Kozmosa) i tijela. Inače, legenda kaže da je teoriju glazbe zasnovao sam Pitagora kada je prolazeći pokraj kovačnice začuo buku, lupanje u oktavama. Ušavši u kovačnicu vidio je kako kovači koriste čekiće proporcionirane prema načelu 1:2, tj. da je jedan čekić dvostruko veći i teži od drugog. Došavši kući Pitagora je na svom instrumentu počeo proučavati i mjeriti te proporcije ( i dobio oktavu), a zatim takav sistem omjera i razmjera proširio na sav pojavni svijet. Vratimo se Tetraktisu; on je članovima Bratstava bio toliko važan da su ga prizivali, klanjali mu se i upućivali mu molitve kao vrhunskom uredniku Kozmosa. Evo teksta molitve upućene Dekadi:
   " Blagoslovi nas božanski broju, ti koji si stvorio bogove i ljude! O sveti, sveti Tetraktise, ti koji sadržiš korijen i izvor vječnog toka stvaranja! Jer božanski broj počinje čistim i dubokim jedinstvom i doseže sveto četiri; potom stvara majku svega, koja sve povezuje, prvorođenu, onu koja nikad ne skreće, koja se nikad ne zamara, Sveto Deset, koje drži ključ svih stvari." Deset je najveći broj; svi ostali brojevi dobivaju se interakcijom (zbrajanjem, množenjem, kvadriranjem itd.) prvih deset brojeva. Brojevi se inače dijele na Čiste ili Božanske kojima se bavi mistika broja - aritmologija, zatim na naučne brojeve i na konkretne brojeve koji su predmet računanja u užem smislu, za poslovne ljude. Naučni brojevi (prema Nikomahu, I st. n. e.) se dijele na: 1. ograničeno mnoštvo (danas: prebrojivo konačan skup); 2. kompozicija monada, tj. jedinica; 3. bujica, kao proticanje monada. Spomenuli smo već ekzekuciju trojice članova Bratstva koji su izdali ljubomorno čuvane tajne: te tajne su bile konstrukcija pravilnog pentagrama, i, povezano s tim, tajna iracionalnih brojeva. "Sam Bog bavi se geometrijom" bila je poznata Platonova dosjetka, a natpis na Akademiji glasio je: "Neka nitko ne ulazi tko ne zna geometriju". U biti konstrukcije pentagrama leži Zlatni rez (Fi) koji se izračunava formulom: 1+korijen iz 5/2=1,618... bez kraja, dakle iracionalni broj. Spomenimo i tzv. Pitagorin trokut sa stranicama 3-4-5, koji se nalaze u zrakama zvijezde (koja se dobiva iz pentagrama): hipotenuza 5 naprama baza 3 = 1, 6... Zanimljivo je da današnja istraživanja pokazuju zapanjujuću količinu prisutnosti Zlatnog razmjera u prirodi; gotovo da bismo se složili da je to doista osnova uređenja svemira. Riječi Kozmos i filozofija se prema predanju pripisuju Pitagori. Paradigma "Sve je uređeno na osnovu broja" određuje Kozmos kao skladno uređen svijet.

  Dodajmo i ovo. Osim teorije proporcija, proučavanja pet pravilnih tijela (kasnije nazvanih Platonovim), geometrijskih konstrukcija, teorije figurativnih brojeva, izučavanja (i tajenja postojanja) iracionalnih brojeva i njihove upotrebe i proučavanja teorije mužičkih intervala, pitagorejci su štovali i zakon uzajamnog pomaganja i kult prijateljstva (oblik privrženosti i nježnog prijateljstva, u kojem je čak i žrtvovanje života za prijatelja prirodan događaj). Pitagorejski obred je zahtjevao potpunu čistoću tijela i odjeće (toge od bijelog lanenog platna), svakodnevno ispitivanje savjesti, upotrebu mirisa i zajedničku pričest na kojoj se uzimalo samo bijelo meso žrtvenih životinja: bijelih pijetlova, prasadi i kozlića. Kozlić je još povezan i sa mitom o Mliječnoj stazi iza koje u zvijezdanim vrtovima borave bogovi (utjecaj hinduizma).    Zaustavimo se ovdje. Pokušajmo na kraju dozvoliti da nas prožme ideja pitagorejstva: bogovi su samo pokušaj shvaćanja i strukturalnog uravnoteženja našeg zbunjujućeg i nepredvidivog svijeta i traženje harmonije i suštine njegovog porijekla u jednim transcedentalnom uređenom ishodištu. Zato je pogrešno bogove atribuirati u ljudskom obliku; time se vrlo lako izgubi iz vida da govorimo o nečem neizrecivom, što ne pripada našoj dimenziji. Ali: "Bestjelesne veličine kao kvaliteti, oblici, jednakost, odnosi, uređenja, položaj, vrijeme - u suštini su nepromjenjive i uzajamno zamjenjive, a mogu slučajno učestvovati u promjenama tijela kojima su namjenjene. Od toga je sazdana istinska realnost." Dakle, Jedno nam je nepojmljivo, ali su bitne relacije i odnosi unutar njega izmjerljivi i objektivno prepoznatljivi. U takvom gledanju, staviti bestjelesne brojeve kao nosioce metafizičkih bestjelesnih kvaliteta čini se kao ingeniozan potez rasterećivanja ljudskog uma od ikonografije antropomorfnih divova sa Olimpa; kako njima tada, tako i nama danas. Privlači ideja da se kroz razmjere zlatnog reza možda mogu matematički otključati i pomalo otškrinuti mistična vrata iza kojih iskri rajska svjetlost Božje konstrukcije Univerzuma. Metafizička matematika je izmjerila svoju okolicu i brojeve međusobno usaglasila. Matematičari-filozofi nisu zadovoljni mišljenjem da je umjetnost i ljepota samo intuicija; traži se ono što nije slučajno, subjekti traže objektivno. Pitagorejske molitve tetraktisu nisu upućene broju kakav mi danas poznajemo; to je mistični princip harmonije i ljubavi, načelo stvaranja. Broj je apsolut je Bog, barem za nas u ovoj dimenziji u kojoj govorimo o nečen iz druge sfere o čemu se ne može govoriti. Ali to ne znači da ipak nećemo pokušati.

Miroslav Huzjak

PRVA STRANICA
NASTAVNE JEDINICE
CRTAČKE JEDINICE
SLIKARSKE JEDINICE
GRAFIČKE JEDINICE
KIPARSKE JEDINICE
DIZAJN

LITERATURA
DIDAKTIČKI MATERIJAL
LIKOVNI ELEMENTI
KOMPOZICIJSKI ELEMENTI
LIKOVNE TEHNIKE

PJESME
PRIČE
METODIKA
E - GALERIJE

Tetraktis,
trokutni brojevi i
kvadratni brojevi

 

 

 

Pentalfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O zlatnom rezu u prirodi

O zlatnom rezu u umjetnosti