Pomoć i uputstva za upotrebu     Metodički savjeti - priprema
 PRVA STRANICA         Metodičke upute za pripremanje i izvođenje sata

Priprema: .doc format.
Otvorite u Wordu i otisnite na pisaču; zasad samo za Internet Explorer 6.

Mikroprogramiranje u likovnoj kulturi

Uvod:

     Nastava likovne kulture je razmjerno specifična u odnosu na nastavu drugih  predmeta; zahtjeva određenu vještinu i osviještenost određenih pojmova.  Potrebno je poznavanje likovnog jezika i likovnih tehnika, ali i svijest o njihovoj  praktičnoj primjenjivosti. Sa odgojnog stanovišta, govorimo o individualnosti,  zaštiti od kiča, stereotipa i šablona. Govorimo o balansiranju između učenja,  tj. davanja i primanja informacija u obliku znanja, i odgoju, osvještavanju  mehanizama ponašanja i njihovom uključivanju u vlastitu strukturu. Za uspješno  obavljanje takve zadaće potrebno je pokrenuti vlastite resurse, prenošenje  takvih vještina traži da ih, barem donekle, i sami imamo. Praćenje stručne  literature, promatranje i promišljanje izložaba i likovnih umjetnina najmanji je  napor koji moramo poduzeti ako smo preuzeli odgovornost educiranja  generacija naraštaja u tom području. Unutar razreda, metodički ćemo pokušati  razraditi način obrazovanja radi postizanja predviđenih ciljeva, zadržavši na  umu kako je razred živa cjelina, uvijek u promjeni i svakog sata drugačiji.  Metodikom nazivamo skupinu pravila koja vrijede u statističkom prosjeku  situacija; u specifičnim pojedinim situacijama svaki je nastavnik prepušten  sebi i svojim sposobnostima prilagodbe.
     

Priprema:

Obrazovni zadaci:
a) stjecanje znanja

b) stjecanje sposobnosti

 

Odgojni zadaci:

 

  Pripremanje za nastavni sat počinje odlukom što njime želimo postići, misleći  pri tome primarno na likovne probleme. Njihovim izborom i izborom tehnike  odlučujemo se za motiv koji će djecu dovesti do ispunjenja zadatka.
 Nadalje, određujemo obrazovne zadatke:
  stjecanje znanja
predviđa usvajanje, prepoznavanje, razumijevanje i primjenu  pojmova likovnog jezika (navesti kojih pojmova!), likovnih i kompozicijskih elemenata, te likovnih  tehnika. Dijete dobiva informacije i o umjetničkim djelima svjetske i nacionalne  baštine, i uči riječi i sintakse kojima može vršiti analizu viđenog.
  Stjecanje sposobnosti cilja na razvijanje divergentnog mišljenja, kreativnosti,  intelektualnih i senzornih sposobnosti. Razvijaju se također i psihomotoričke  sposobnosti, vještina kontrole ruke u izražajne svrhe, kao i psihičke funkcije:  koncentracija, percipiranja, empatija (uživljavanje), pamćenje, mašta itd.
  Odgojnim zadacima potiče se pozitivan odnos prema radu, aktivnost,  upornost, samostalnost. Razvija se socijalni odnos kolegijalnosti sa drugom  djecom kroz suradnju u grupnim radovima, kao i urednost, pažljivost i  poštovanje prema tuđim djelima.

     

Nastavna jedinica:

Izvor motiva:
a) vizualan
b) nevizualan
c) likovni i kompozicijski elementi kao izvor motiva

Likovno područje

Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike

 

Likovni problemi

 

 

 

 Pristupamo izradi nastavne jedinice.
 Određujemo izvor motiva: da li je vizualan (gledamo u nešto i to slikamo,  mrtvu prirodu npr., ili portret, ili izmišljeni kišobran), nevizualan (osjećaji, glazba, okusi, mirisi i sl.) ili  su likovni i kompozicijski elementi izvor motiva (ples crta i točaka, ritam boja,  nizovi geometrijskih i slobodnih likova i sl.; često se koristi likovna priča, a  osvještavanje likovnog jezika vrši se na kraju sata pri analizi kako se djetetu  ne bi sugerirao način obavljanja zadatka). Moguće je i kombiniranje: crtanje  sportaša podrazumijeva vizualan motiv (čovjek) i nevizualan (po sjećanju ili  zamišljanju).

 Likovno područje precizira radi li se o crtanju, slikanju, modeliranju i građenju,  grafici ili dizajnu.

 Likovno-tehnička sredstva i likovne tehnike navode kojim materijalom će  djeca raditi: olovka, ugljen, tuš-drvce, tempera, akvarel, glina, didaktički  neoblikovan materijal (kutijice npr.), papir, žica itd.

 Likovni problemi su, kako smo već naveli, okosnica cijelog sata likovne  kulture. Uključuju likovne elemente (točka, crta, ploha, površina, volumen itd.) i  kompozicijske elemente (kontrast, harmonija, ritam, ravnoteža, proporcija,  dominacija, jedinstvo) i motivacija mora biti pravilno izvedena kako bi dijete  dovela do ispunjenja likovnog zadatka. Jasnoća u izražavanju likovnih  problema je osiguranje od sladunjavih, kičastih i dopadljivih likovnih radova  koji često privlače needucirane gledatelje sa sniženim vrijednosnim  pragovima. U programu su likovni problemi navedeni pod "Ključni pojmovi".

Važno: nastavna jedinica sastoji se od četiri elementa: 1. motiva; 2. likovnog problema; 3. likovna tehnika i 4. likovnog područja. Nastavne jedinice nemaju nazive; tome je slična najava zadatka.

     

Metode rada

Način rada

Nastavna sredstva i pomagala

Plan ploče

 

 Metode rada mogu biti analitičko promatranje, likovni scenarij, metoda  razgovora, demonstracije, rada s tekstom. U realizaciji  metode su kombiniranje, variranje, građenje, razlaganje.
 Način rada: promatranjem, nakon promatranja, prema sjećanju, zamišljanjem,  izmišljanjem.

 Nastavna sredstva i pomagala: sredstva su priroda, predmet, reprodukcija  itd. Pomagala su ploča, kreda, dijaprojektor, televizor, grafoskop itd.

 Plan ploče treba predvidjeti što će sve i kako će na ploči pisati - i sama ploča  mora biti likovno estetski komponirana. Slova moraju biti čitljiva i uredna,  posebno u prvom razredu gdje djeca još jedva sriću slova. Treba predvidjeti  aplikacije i reprodukcije i njihovu funkciju pri analizi. Također treba znati što će  se maknuti sa ploče kako bi se napravilo mjesta za izlaganje dječjih radova, a  što mora ostati (kao pomoć pri analizi, na ploči nužno mora biti ispisan likovni  problem koji se tog sata obrađivao, zatim motiv i reprodukcija na kojoj ćemo  prepoznavati te iste likovne probleme.

     

Struktura nastavnog sata

Priprema

 

Motivacija

 

 Struktura (artikulacija) nastavnog sata:

 Priprema: pripremamo materijal za rad, po potrebi razmještamo stolice,  dijelimo učenicima pribor, nalijevamo vodu u čašice i sl. Demonstriramo djeci  rad sa određenom tehnikom i njene izražajne sposobnosti (ako rade prvi put ili  su nekoliko puta radili, to obično vrijedi u prvom i drugom razredu) ili ga  verbalno ponavljamo. Određujemo na kojem papiru se radi; usmjerenje  papira, vertikalno ili okomito se najčešće prepušta slobodnom izboru djeteta.
 Motivacija: ovisno o izvoru motiva određujemo metodički pristup.
 Vizualno kao izvor motiva zahtjeva analitičko promatranje i razgovor o motivu  koji proučavamo. Ključna pitanja su "Što vidiš?" i "Što još vidiš?" kako bi se  osvijestilo što više detalja i njihovih odnosa, proporcionalnih i strukturalnih.  Osvještavaju se likovni problemi koje ćemo prikazati u radovima (ritam i nizovi  na klipu kukuruza npr., ili komplementarne boje zelene salate i crvene  paprike).
 Nevizualno kao izvor motiva zahtijeva uključivanje drugih osjetila osim vida:  miris, okus, opip i sluh. Na učenike djelujemo glazbom, tekstom, hranom sa  izraženim okusima (slano, slatko kiselo, gorko), cvijećem i sl. Ne sugeriramo  ništa (npr. strah je hladne boje a radost tople), već ostavljamo posve slobodan  izbor djetetu kako će se izraziti. Tijekom analize razgovaramo i o emocijama.
 Likovno-kompozicijski elementi kao poticaj započinjemo likovnim scenarijem  - likovnom pričom, stvaralačkom igrom, pokretom i sl. Učenici obavljaju svoj  zadatak, a tek na gotovim radovima osvješćujemo likovne probleme.

     

Najava zadatka

   Najava zadatka: iako vremenski najkraći dio sata ovo je izrazito važan dio sata: u jednoj rečenici treba jasno sažeti cijelu  motivaciju i objesniti što se i kako traži od djece da rade. Drugim riječima, u jednoj rečenici izgovaramo nastavnu jedinicu (motiv, likovno područje, likovnu tehniku i likovni problem), npr.: danas slikamo teksture na kori drveta akvarelom. Jednako važno:  tražimo od jednog učenika da ponovi najavu zadatka radi povratne informacije  o našoj jasnoći. Ako jedan učenik ne može ponoviti, pitamo nekog drugog.  Ako ni taj nije u stanju, to je signal da vjerojatno nismo bili jasni i da valja  ponoviti najbitnije dijelove motivacije, dok djeca ne shvate što se od njih traži.
     

Realizacija (rad)

 

 

 

 

Analiza i vrednovanje

 

 Realizacija (rad): zbog vremenskog ograničenja (45 minuta) školskog sata  likovne kulture cijelu motivaciju treba obaviti unutar desetak minuta. Ako se  tome doda još pet minuta za analizu, glavni dio sata u kojem djeca trebaju  započeti i dovršiti svoje radove traje otprilike tridesetak minuta - što je veoma  malo. Učenici rade svoj posao dok ih učitelj obilazi, potiče i podsjeća na  likovne probleme. Sprječavamo moguće precrtavanje od susjeda  postavljanjem alternativa i podsjećanjem na potrebu za samostalnim izrazom.  U slučaju potrebe to će se potvrditi i valoriziranjem ocjenom. Sve primjedbe  dajemo samo usmeno, ni slučajno ne interveniramo u dječji rad tamo gdje se  radi o stvaralačkoj sposobnosti; možemo pomoći tamo gdje se traži  mehanički napor.

 Analiza i vrednovanje likovnih produkata: na kraju sata dječje radove ćemo  izložiti na ploči ili negdje drugdje. Sa djecom povedemo razgovor o  uspješnosti realizacije zadatka, i to kroz teme:
   1. - pitanja ostvarenosti zadatka
   2. - pitanja načina korištenja materijala (tehnike)
          - rukopis
   3. - pitanja kreativnosti:
          - različitosti,
          - sličnosti ("prepisivanje" i šablone, stereotipi)
          - likovnost
          - emotivni dojam
          - samoanaliza

 Veoma je važno izbjeći subjektivna pitanja o ukusu ("Koji ti se rad najviše  sviđa?"), već razgovor navodimo na objektivna analitička pitanja o izvršenosti  zadatka. Ako su se pojavile šablone treba ih negativno valorizirati, ako treba i  ocjenom, kako bi ih se pokušalo eliminirati. Uz analizu treba biti prisutno i  umjetničko djelo na koje ćemo osvijestiti likovne elemente koje su i sama  djeca koristila u svojim radovima. Time postaje jasnija veza među djelima  različitih motiva a sličnih likovnih riječi (npr. ritam nekog drvoreda renesansne  slike i ritam oblika na nekoj suvremenoj apstraktnoj slici). Umjetničko djelo  također služi i kultiviranju pogleda i ukusa i bilo bi poželjno da je i stalno  prisutno u razredu u obliku neke kvalitetne reprodukcije. Za više detalja o  analizi pritisnite ovdje.

    Planiranje: izvedba godišnjeg mikroprograma
   Kada sami izrađujemo godišnji mikroprogram (što je poželjnije od korištenja gotovih planova zbog mogućnosti prilagodbe gradivu drugih predmeta i pojedinom razredu) poželjno je krenuti od cjelina. Cjeline su likovni elementi (točka, crta, boja, ploha, površina, masa i prostor); svakom mjesecu dodijelimo jednu cjelinu. Odabiremo temu; u jednom mjesecu obradit ćemo dvije teme. Od jedne teme napravit ćemo dvije nastavne jedinice; jedna cjelina obuhvaća četiri nastavne jedinice. Iz okvirnog programa uzimamo propisane ključne pojmove - to su likovni problemi. Zatim tražimo motive, pazeći da unutar dva-tri mjeseca pokrijemo sve vrste motiva, sva likovna područja i sve oblike rada. Ove cjeline poželjno je strukturalno korelirati i s drugim predmetima čime se bitno ubrzava učenje pojmovnika svih predmeta.

Primjer ispunjene pripreme (prednja strana):

 

Primjer ispunjene pripreme (zadnja strana):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dual Drill
Free Web Counter
Dual Drill