Knjige s područja metodike, osnova likovnog jezika i analize koje su vrlo preporučljive (zapravo nužne) učiteljima likovne kulture za njihovu stručnost:    
  Literatura
Sve knjige u izdanju Školske knjige možete naručiti direktno putem interneta sa Internet dućana na adresi:
shop.skolskaknjiga.hr/shop
  Veza na Internet dućan Školske knjige  

 

VIZUALNO-LIKOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE: metodički priručnik

autori: Nada Grgurić - Marijan Jakubin

nakladnik: EDUCA, nakladno društvo, d.o.o., Zagreb, Božidara Magovca 9

godina: 1996.

Sadržaj:
- Uvod u vizualno – likovni odgoj i obrazovanje
- Povijesni razvitak predmeta vizualno-likovni odgoj
- Vizualno i likovno mišljenje
- Razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece
- Dječji i umjetnikov likovni izraz
- Mogućnost utjecaja na likovnu kreativnost
- Uvjeti razvoja likovne kreativnosti
- Uloga učitelja
- Didaktičko - metodičke osnove za izvođenje sata likovne kulture
- Vrednovanje i ocjenjivanje
- Okvirni program od 1. do 4. razreda o. š.
- Izvedbeni program od 1. do 4. razreda o. š.
Grgurić-Jakubin: "Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje", naslovna stranica

 

LIKOVNI JEZIK I LIKOVNE TEHNIKE

autor: Marijan Jakubin

izdavac: EDUCA, Nakladno društvo d.o.o., Zagreb, Božidara Magovca 9

godina: 1999.

Sadržaj:
- Uvod u likovni jezik
LIKOVNI ELEMENTI
- Kompozicijska načela
- Komponiranje
LIKOVNE TEHNIKE
- crtačke tehnike
- slikarske tehnike
- grafičke tehnike
- tehnike prostorno-plastičkog oblikovanja
- Papir - vrste, težina i formati
Marijan Jakubin: "Likovni jezik i likovne tehnike", naslovna stranica

 

VIZUALNI JEZIK I LIKOVNA UMJETNOST

autor: Jadranka Damjanov

izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, Zagreb, Masarykova 28

godina: 1991.

Sadržaj:

- Što vidimo
- Linija
- Ploha
- Boja
- Kako gledamo
- Kretanje i dodir /Površina/
- Ritam i simetrija

 


- Oblik
- Načela oblikovanja
- Oblik i namjena
- Cjeloća /kako sagledavamo/
- Vizualni jezik
- Odgoj paznje
- Igra
- Komunikacijski modeli

 

Jadranka Damjanov: "Vizualni jezik i likovna umjetnost", naslovna stranica

 

LIKOVNA UMJETNOST I i II dio

autor: Jadranka Damjanov

izdavac: ŠKOLSKA KNJIGA, Masarykova 28, Zagreb

godina: 1983.

Sadržaj:
I dio:

Slikarstvo
Skulptura
Arhitektura

II dio:
Povijesni pregled
Umjetnost jugoslavenskih naroda
Moderna umjetnost

Jadranka Damjanov: "Likovna umjetnost 1 ", naslovna stranicaJadranka Damjanov: "Likovna umjetnost 2", naslovna stranica

 

TEHNIKE LIKOVNOG IZRAZAVANJA, od olovke do kompjutora

autor: Emil Robert Tanay / Vladimir Kučina

nakladnik: NALKADA ZAKEJ d.o.o.

godina: 1995.

Sadržaj:
Olovka
Ugljen i kreda
Pero, trska, kist
Akvarel
Tempera
Pastel
Kolaž

 

Grafičke tehnike
Pismo
Keramičko oblikovanje
Kiparstvo
Tapiserija
Kompjutor

 

Emil Robert Tanay: "Tehnike likovnog izražavanja", naslovna stranica

 

LIKOVNI GOVOR
Uvod u svijet likovnih umjetnosti

autor: Radovan Ivančević

izdavac: PROFIL, Kaptol 25, Zagreb

godina: 1997.

 

 

Sadržaj:
Pojedinac i okolina
Predmet
U svijetu znakovlja
Kompozicija
Promatranje likovnog djela
Crta i ploha
Slikarstvo i stil
Ikonografija i ikonologija
Prostor u plohi-perspektive
Boje u prirodi i umjetnosti

Kiparstvo
Kiparstvo i graditeljstvo
Graditeljstvo
Omjeri i proporcije
Kultura stanovanja
Urbanizam
Vizualne komunikacije
Svijet i mi
Radovan Ivančević: "Likovni govor", naslovna stranica

 

 

 

PERSPEKTIVE

autor: Radovan Ivančević

izdavac: ŠKOLSKA KNJIGA, Masarykova 28, Zagreb

godina: 1996.

 

 

 

Sadržaj:

- Pogled na stvari i pogled na svijet
- Semantička perspektiva - perspektiva značenja
- Vertikalna perspektiva
- Obrnuta perspektiva
- Linearna ili geometrijske perspektiva
- Atmosferska perspektiva
- Koloristička perspektiva
- Sudbina pojma

 

Radovan Ivančević: "Perspektive", naslovna stranica

 

PRISTUP LIKOVNOM DJELU

autor: Matko Peić

izdavac: ŠKOLSKA KNJIGA,
Masarykova 28, Zagreb

godina: 1971.

 

 

 

Sadržaj:
- Crtačke tehnike
- Grafičke tehnike
- Slikarske tehnike
- Kiparske tehnike
- Psihički likovni elementi
- Likovni motivi
- Likovna umjetnost i čovjek
- Likovna umjetnost i društvo
- Kako gledamo likovna djela
- Primjeri analize likovnog djela

 

Matko Peić: "Pristup likovnom djelu", naslovna stranica

 

UVOD U LIKOVNO MIŠLJENJE

autori: Marcel Bačić, Jasenka Mirenić-Bačić

izdavac: ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Masarykova 28, Zagreb

godina: 1994.

 

 

Sadržaj:

- Svjetlost i tama
- Granice
- Uzajamnosti
- Omjer i razmjer
- Proporcija i perspektiva
- Kompozicija

 

 

 

 

Marcel Bačić: "Uvod u likovno mišljenje", naslovna stranica

 

LIKOVNA UMJETNOST 20. STOLJEĆA

autori: Karmen Ratković,
Jasenka Mirenčić-Bačić

izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA d.d. Masarykova 28, Zagreb

godina: 2000.

Sadržaj:
Likovna umjetnost prve polovice 20. stoljeća
Uvod
Kubizam
Fovizam
Ekspresionizam
Futurizam
Nadrealizam i dadaizam
Apstraktna umjetnost
Funkcionalizam
Bauhaus
Problem plastike u prvoj polovici 20. stoljeća

Likovna umjetnost druge polovice 20. st.
Apstraktni ekspresionizam
Umjetnost enformela i monokromno slikarstvo
Neodadaizam

Pop-art
Op-art
Nove tendencije
Skulptira apstraktnog ekspresionizma
Kinetička umjetnost
Minimalna umjetnost
Horizontalna plastika
Konceptualna umjetnost
Land art
Happening i fluxus
Umjetnost performensa
Body-art
Video umjetnost
Postmoderna umjetnost
Mies van der Rohe
Le Corbusier
Frank Lloyd Wright
Arhitektura slobodnih oblika
Urbanizam
Postmoderna arhitektura
Likovna umjetnost 20. stoljeća

 

DIJETE I OBLIK
likovni jezik predškolske djece

autor: Dobrila Belamarić

izdavač: ŠKOLSKA KNJIGA, Masarykova 28, Zagreb

godina: 1987.

 

 

 

Sadržaj:
PRVI DIO
Likovni jezik
Likovni simboli
Početak likovnog jezika
Izražavanje krugom i kvadratom
Živa bića
Čovjek
Sheme
Životinje
Drvo
Cvijet
Sunce
Kuća
Stol
Okolina
DRUGI DIO
Izražavanje glinom
Izražavanje bojom

TREĆI DIO
Posebni poticaji
Ometanje stvaralaštva
Poticanje stvaralaštva

 

Dobrila Belamarić: "Dijete i oblik", naslovna stranica