PRVA STRANICA Pomoć i uputstva za upotrebu   Čovjek i društvo
 NASTAVNE JEDINICE     
Radionica "Duga"   čovjek izvana    -    čovjek iznutra    -    čovjek i priroda
 

7.
naziv: "Kiklop"
tehnika: lavirani tuš, kist, pero

 

   
 

8.
element: voda
naziv: "Posejdon"
tehnika: tempere

 

   
 

9.
element: zrak
naziv: "Dedal i Ikar"
tehnika: tempere

 

   
 

10.
element: vatra
naziv: "Heliosove kočije"
tehnika: tempere

 

   
 

11.
element: zemlja
naziv: "Had i Perzefona"
tehnika: tempere

 

   
 

18.
naziv:"Kompozicija kvadrata"
tehnika: kolaž, tuš-pero

Dječji radovi

Piet Mondrian: "Kompozicija" 1921.

 

Ovi zadaci sadrže likovne i kompozicijske elementa kao poticaj; stavljeni su pomalo nespretno u kategoriju "Čovjek i društvo" zbog isključivo umjetničkih izvora motivacije, a umjetnost nije prirodna već društvena (odnosno ljudska) tvorevina. Vježba 19 nadovezije se na 18., a 20. na 19.
1. Svaki učenik dobiva A4 bijeli papir i upute kako de ga izreže u oblik kvadrata. Zatim ih se upućuje da savijanjem kvadrata dobivaju uvijek manje kvadrate; ne proizvoljno već po polovicama i dijagonalama.
2. Podijeljene su velike trake hammer papira (veličinu odredite prema količini vremena koje je na raspolaganju) na kojima su olovkom već ucrtana kvadratna polja. Djeca rastvaraju presavijani papir i gledaju linije koje su nastale savijanjem. Tušem i perom precrtavaju te linije u prvo polje na velikoj traci.
3. U drugo polje crtaju samo neke od prijašnjih linija (iz gornjeg polja) prema vlastitom odabiru, koje ne moraju ići od ruba do ruba okvira već mogu skretati na sjecištima linija.
4. U slijedeće polje linije se ucrtavaju neovisno od prijašnjih linija i savijanja, gradi se vlastita kompozicija.
5. Učenici biraju dvije boje između već ponuđenih izrezanih oblika kvadrata i trokuta i grade svoju kompoziciju u slijedećem polju.
6. Zatim rade to isto, ali sa neograničenim brojem boja.
7. Sada u kvadratnom polju kolažem plohama oponašaju svoj zadnji linijski crtež (slobodnu linijsku kompoziciju) - linijska kompozicija pretvara se u plošnu.
8. Isto, ali na velikom formatu; prvo olovkom crtaj kompoziciju, zatim ju kolažem bojaju.
U ovim vježbama pokušavamo svijestiti arhitekturu kvadrata: savijanjem činimo vidljivim inače nevidljive podijele i slinice koje kvadrat krije u sebi.

Pojmovi: kompozicija, polovina, četvrtina, dijagonala, ploha.

 

19.
naziv: "Čitanje kompozicija"
tehnika: kolaž


Dječji radovi

 

Spominjemo riječ "kompozicija". Što je zajedničko muzičkoj, željezničkoj i slikarskoj kopoziciji? Raspored i smještaj elemenata, gdje je što i koliko čega ima.
1. Stavljamo reprodukciju na ploču. Promatramo i razgovaramo: što prvo uočavamo na reprodukciji? Zatim, gdje je taj oblik smješten po horizontali i vertikali - na polovici, trećini, četvrtini? To crtamo pojednostavljeno na ploči, pa tako tražimo i sve ostale elemente koji nam se čine najvažnijima; zanemarujemo detalje.
2. Dodajemo nove reprodukcije iz različitih vremenskih razdoblja, a učenici jedan po jedan (uz pomoć ostalih) na ploči skiciraju kompoziciju.
3. Pokazujemo reprodukciju P. Mondriana ili I. Picelja i pitamo kako bismo ju mogli pojednostaviti - učenici komentiraju da je to već gotovo.
4. Sada svatko dobiva papir: na lijevoj strani je crno-bijela fotokopija reprodukcije; desno učenici prvo olovkom pa kolažom rekonstruiraju pojednostavljene oblike bez detalja i interpretiraju kompoziciju. Uz sebe imaju i kolor reprodukciju kako bi mogli odrediti boju plohe, također aproksimativno.
Moguće je načiniti primjer analize (rastavljanja, suprotno od sinteze) razrezivanjem fotokopije škarama na najvažnije sastojke.

Pojmovi: kompozicija, polovina, četvrtina, dijagonala, ploha.

Lijevo: Ivan Picelj: "Kompozicija", 1953.

 

21.
naziv: "Pismo"
tehnika: flomasteri


Dječji radovi


Paul Klee: "Izranjajući iz sivila noći...", 1918.

 

Na ploči su unaprijed nacrtane kvadratne baze za konstrukciju slova, s ucrtanim dijagonalama, vertikalnim i horizontalnim polovinama i kružnicama.
1. U nacrtane kvadrate na ploči upisujemo:
a) u gornji red: E, T, H, F, L
b) u srednji red: A, V, M, Z, N
c) u donji red: O, D, G, S, B
Konstatiramo kako se u linijski razijeljenim kvadratima (veza sa prijašnjom vježbom savijanja papira) već kriju gotova slova.
2. Unutar slova kredom u boji oslikamo njihovu unutrašnjost - otkrivamo da gornji red slova u sebi krije pravokutnike, srednji red trokute, a donji red krugove i polukrugove.
3. Osvještavamo da iste geometrijske likove koje svako slovo sadrži u sebi nosi i oko sebe (A ima u sebi trokut, ali i slijeva i zdesna također ima još po jedan trokut do popune kvadratne osnove).
4. Djeci dijelimo papire na kojima su već olovkom ucrtane margine i horizontalne pomoćne linije. U polja upisuju slova običnom olovkom tako da se dodiruju; neka slova mogu biti dvostruko veća; olovkom treba vrlo lagano pritiskati kako se kasnije ne bi vidjela. Tekst može i ne mora biti smisaon; na kraju ionako neće biti čitljiv, bar ne lako.
Na kraju flomasterima bojaju sva zatvorena polja - tako tekst slikamo unutrašnjim i vanjskim prostorom bez pisanja obrisne linije slova. Poželjno je da si djeca odrede neko kolorističko pravilo po kojem će nizati boje (ako voditelj procjenjuje da su to u stanju): samo tople boje ili samo hladne, redovi naizmjenično toplo-hladni, tonovi samo jedne boje, svako drugo slovo toplo, svjetlo-tamni kontrast ili bilo što drugo.
Pojmovi: pismo, konstrukcija slova, geometrijski likovi, margine

 

22.
naziv: "Plakat"
tehnika: kolaž-časopisi