Pomoć i uputstva za upotrebu
   Ruka (šaka)
   

Nastavna jedinica:
motiv: vizualni,    RUKA
likovni problem:   proporcije
likovna tehnika:   glina
likovno područje: modeliranje i
                            građenje
razred: 4.

Dječji radovi: pritisnuti za uvećanje

 

Artikulacija nastavnog sata:
S djecom razgovaramo o obliku i funkcijama ljudske šake. Kakve položaje sve šaka može zauzeti pri radu, sportu, slanju znakova? Koji su odnosi veličina među prstima, člancima prstiju, kakav je oblik dlana, naziru li se kosti, gdje je zglob? Upućujemo djecu da od gline načine prvo valjak; ruka će tako biti usmjerena uvis. Zatražimo da svaki učenik prstima šake načini neki svoj položaj; zatim ga treba izvesti u glini. Važno je da djeca imaju dovoljno gline i tako mogu uraditi šaku u prirodnoj veličini; može i veću. Može se razgovarati i o površini kože.

 
 
R
eprodukcija:

Auguste Rodin:
"Ruka Rodina s ženskom figurom",
1917.