Pomoć i uputstva za upotrebu     Artikulacija nastavnog sata
 PRVA STRANICA     

Sažetak:

 

    Upoznavanje s pripremom i njenim dijelovima. Dijelovi sata i njihovo trajanje:
1. Priprema (podijela pribora, razmještaj, demonstracija tehnike): poželjno je papire podijeliti još za trajanja odmora: 2 min.
2. Motivacija (osvještavanje likovnog problema, motiv): 8 min
3. Najava zadatka (što, čime, kako): priprema + motivacija + najava = 10 min.
4. Realizacija (rad) (obilaženje djece, poticanje, pojašnjavanje): 30 min
5. Analiza i vrednovanje likovnog procesa i produkata: do 5 min
U motivaciji je potrebno:
  a) objasniti likovni problem (zbog kojeg i držimo sat)
  b) objasniti motiv
Ovo dvoje možemo obaviti odvojeno ili istovremeno. Potrebno je motivaciju izvesti što maštovitije i emotivno upečatljivije (npr. "kreativna igra").
Za vrijeme realizacije obilazimo djecu i razgovaramo s njima (Što vidiš? i Što još vidiš? Može li to i drugačije? i sl.); pazimo na uklanjanje tzv. šablona.
Ciljevi i zadaci: 1. Obrazovni zadaci: a) stjecanje znanja (usvajanje vizualnog jezika, npr.), b) razvijanje sposobnosti (percepcija, divergentno mišljenje, npr.)
2. Odgojni zadaci (estetički, moralni, radni, npr.)

   

 

 

  Pitanja:
 
   

Koji su dijelovi nastavnog sata?
Koliko traje svaka etapa sata?
Što treba objasniti u motivaciji? Kako?
Što nastavnik čini za vrijeme etape realizacije?
Koji su ciljevi i zadaci u nastavi likovne kulture?