IZVEDBENI PROGRAM

NAZIV STUDIJA:

Integrirani preddipl. i dipl. sveuč. učiteljski studij 903 i 835

SREDIŠNJICA/SREDIŠTE:

Zagreb

OSNOVNI PODACI

NAZIV KOLEGIJA:

Metodika likovne kulture 1

Nositelj:

 mr. Miroslav Huzjak, docent

IZVODITELJ/I:

 mr. Miroslav Huzjak, docent

GODINA: 3.

SEMESTAR:

6.

BROJ STUDENATA KOJI SLUŠAJU KOLEGIJ:

170

UKUPAN BROJ SATI U SEMESTRU

NASTAVNI PLAN: P-S-V  1-0-0

PREDAVANJA:

15 sati

mr. Miroslav Huzjak, predavač, 15 sati

SEMINARI:

0 sati

VJEŽBE:

0 sati

ECTS:

3 BODA

PREDVIĐENE TEME

TEME PREDAVANJA:

1. Uvod

2. Artikulacija nastavnog sata, ciljevi i zadaci nastave likovne kulture, načela rada

3. Nastavna jedinica: kako? (likovni problem), što? (motiv), čime? (likovne tehnike, likovno područje), metode rada, oblici rada, načini rada,

4. HNOS, nastavni plan, okvirni program, izvedbeni program, mikroprogramiranje

5. Analiza i vrednovanje likovnog procesa i produkata, ocjenjivanje, šablonski likovni radovi

6. Razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece 1: faza primarnih simbola

7. Razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece 2: faza složenih simbola

8. Razvoj likovnog izražavanja i stvaranja u djece 3: faze intelektualnog realizma i vizualnog realizma

9.  Darovitost, talent i kreativnost (E. Winner, I Taylor, J. P. Guilford)

10. Opažaj (percepcija): dostupne kategorije (J. S. Bruner), shematski i doslovni opažaj (J. J. Gibson), fiksacije i defiksacije, cjeloća, odgoj pažnje i opažaja

11. Likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj

12. Saussureov strukturalizam i strukturalna korelacija. Jezik, govor, medij, znak. Odnos teme i sadržaja.

13. Vizualno mišljenje

14. Ispunjavanje pripreme za nastavu

15. Podjela potpisa

CILJ PREDMETA: Osposobiti studente za samostalno programiranje i izvođenje nastave likovne kulture u osnovnoj školi.

OČEKIVANI ISHODI:

Studenti će biti sposobni ispuniti pripremu za nastavni sat likovne kulture.
Studenti će biti sposobni načiniti nastavnu jedinicu kroz odnose likovnog problema, motiva i likovne tehnike.
Razvijat će sposobnosti analize i vrednovanja učeničkih likovnih radova.
Steći će znanje o razvoju dječjeg crteža prema uzrastima.
Steći će znanje o svojstvima darovitosti i percepcije.
Steći će znanje o strukturalističkom modelu i njegovoj primijeni na interdisciplinarno koreliranje nastavnih predmeta.

LITERATURA ZA ISPIT

OBVEZNA:

1. Damjanov, J. (1991): „Vizualni jezik i likovna umjetnost“, Školska knjiga, Zgb., 7.-80. str, 144.-219. str. (ukupno 73+75=148 str.)
2. Grgurić, N. i Jakubin, M. (1996): „Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje“, Educa, Zgb., 13.-143.str (ukupno 130 str.)
3. Huzjak, M. (2008): „Učimo gledati 1 – 4“ priručnik za nastavnike, Školska knjiga, Zgb., 4. – 76. str. (ukupno 72 str.)

IZBORNA/PREPORUČENA:

1. Bačić, M. i Bačić J. (2004): „Likovna mišljenje“, Školska knjiga, Zgb., 137. str.

2. Belamarić, D. (1987): „Dijete i oblik“, Školska knjiga, Zgb., 250 str.

3. Ivančević, R. (1997): „Likovni govor“, Profil, Zgb., 9.-93. str, 135.-168. str. (84+33=117)

4. Winner, E. (2005): „Darovita djeca“, Ostvarenje, Lekenik, 248. str.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Obvezno prisustvovanje nastavi (opterećenje 15 sati = 0,5 ECTS boda).
Napisati seminar od tri kartice na jednu od tema s predavanja i predati ga u pismenom i digitalnom obliku (opterećenje 45 sati = 1,5 ECTS boda).
Napisati pripremu za nastavu, razraditi metodičku realizaciju (opterećenje 30 sati = 1 ECTS bod).
Ukupno opterećenje studenta je 90 sati nastavnog i van nastavnog rada što iznosi 3 ECTS boda.

KONZULTACIJE

BROJ SOBE:

23

MJESTO ODRŽAVANJA

NASTAVA:

soba 13

SEMINARI I VJEŽBE:

  -


 

   IZVEDBENI PROGRAM

NAZIV STUDIJA:

Integrirani preddipl. i dipl. sveuč. učiteljski studij 903 i 835

SREDIŠNJICA/SREDIŠTE:

Zagreb

OSNOVNI PODACI

NAZIV KOLEGIJA:

Metodika likovne kulture 2

Nositelj:

 mr. Miroslav Huzjak, docent

IZVODITELJ/I:

 mr. Miroslav Huzjak, docent

       Luka Petrač, predavač
      
Marijana Županić-Benić, asistent

       Saša Živković, asistent

GODINA: 4.

SEMESTAR:

7.

BROJ STUDENATA KOJI SLUŠAJU KOLEGIJ:

170

UKUPAN BROJ SATI U SEMESTRU

NASTAVNI PLAN: P-S-V  1-0-2

PREDAVANJA:

15 sati

mr. Miroslav Huzjak, predavač, 15 sati

SEMINARI:

0 sati

VJEŽBE:

30 sati po skupini (12 skupina)

mr. Miroslav Huzjak, predavač 240 sati

Luka Petrač
Marijana Županić-Benić 60 sati
Saša Živković, asistent 120 sati

 

ECTS:

4 BODA

PREDVIĐENE TEME

TEME PREDAVANJA:

1. Uvod

2. Metodički pristup analizi i kompoziciji

3. Metodički pristup točki i crti

4. Metodički pristup boji 1

5. Metodički pristup boji 2

6. Metodički pristup plohi

7. Metodički pristup površini

8. Metodički pristup prostoru i masi

9. Interdisciplinarnost i multimedija

10. Metodički pristup ritmu, simetriji i ornamentu
11. Metodički pristup korelativnosti i interdisciplinarnosti

12. Metodički pristup kompoziciji i konstelaciji

13. Metodički pristup ravnoteži i proporcijama

14. Šablone (klišeji, stereotipi) i kič

15. Metodički pristup pismu

CILJ PREDMETA: Osposobiti studente za samostalno programiranje i izvođenje nastave likovne kulture u osnovnoj školi.
OČEKIVANI ISHODI:

Student će biti sposobni prepoznati tipove kompozicije i vrste formata na likovnim radovima.
Studenti će biti sposobni načiniti nastavne jedinice u skladu s pojmovnikom trenutno važećeg Nastavnog plana i programa.
Razvijat će sposobnosti prepoznavanja i izbjegavanja likovnih šablona u nastavi.
Steći će znanje o strukturi likovnog jezika i svojstvima jezika uopće.
Steći će znanje o paradigmama likovnog jezika (točki, crti, plohi, površini, masi i prostoru)
Steći će znanje o sintagmama likovnog jezika (ritmovima, kontrastima, ravnotežama, proporcijama, dominantama, harmoniji i jedinstvu).

OPIS VJEŽBI:

Svaki student na vježbama u razredu treba izvesti jedno nastupno predavanje pred cijelom skupinom. Odabrana nastavna jedinica mora odgovarati planu i programu (PIP-u). Tijekom nastavnog semestra mora biti obrađena većina likovnih pojmova (ključnih pojmova) koje propisuje PiP, te se moraju u nastavi proći sva likovna područja: crtanje, slikanje, grafika, modeliranje i građenje i dizajn, te odgovarajuće likovne tehnike. Studenti moraju s učenicima proraditi sve vrste motive (vizualni, nevizualni, likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj) i sve oblike rada, načine rada i metode rada. Za nastupno predavanje student obvezno mora obaviti konzultacije s voditeljem vježbi.

 

Student koji prisustvuje vježbama mora voditi bilješke za svaki nastavni sat, i u bilješke uključiti primjer likovnog rada malih dimenzija (fotografije ili svoj rad u odgovarajućoj tehnici).

 

Svaki student mora odraditi jedan individualni nastavni sat za koji se u vježbaonici mora konzultirati s mentorom. Sat treba biti pripremljen u suradnji s mentorom, a prema ključnim pojmovima PiP-a i usuglašen s mikroprogramom škole. Sat mora biti izveden u jednom od likovnih područja crtanja, slikanja, grafike, modeliranja i građenja ili dizajna, te sve odgovarajućoj likovnoj tehnici.

 

Studenti u sklopu vježbi trebaju izraditi izvedbeni program za jedan nastavni mjesec (četiri nastavne jedinice).

 

LITERATURA ZA ISPIT

OBVEZNA:

1. Damjanov, J. (1991): „Vizualni jezik i likovna umjetnost“, Školska knjiga, Zgb., 7.-80. str, 144.-219. str. (ukupno 73+75=148 str.)
2. Grgurić, N. i Jakubin, M. (1996): „Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje“, Educa, Zgb., 13.-143.str (ukupno 130 str.)
3. Huzjak, M. (2008): „Učimo gledati 1 – 4“ priručnik za nastavnike, Školska knjiga, Zgb., 4. – 76. str. (ukupno 72 str.)

 

IZBORNA/PREPORUČENA:

1. Bačić, M. i Bačić J. (2004): „Likovna mišljenje“, Školska knjiga, Zgb., 137. str.

2. Belamarić, D. (1987): „Dijete i oblik“, Školska knjiga, Zgb., 250 str.

3. Ivančević, R. (1997): „Likovni govor“, Profil, Zgb. , 9.-93. str, 135.-168. str. (84+33=117)

4. Winner, E. (2005): „Darovita djeca“, Ostvarenje, Lekenik, 248. str.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Predavanja: obvezno prisustvovanje predavanjima (opterećenje 15 sati = 0,5 ECTS boda). Napisati seminar od tri kartice i predati ga u pismenom i digitalnom obliku (opterećenje 45 sati = 1,5 ECTS bod).

Vježbe: obvezno prisustvovanje vježbama (opterećenje 30 sati = 1 ECTS bod). Održavanje jednog javnog i jednog individualnog predavanja, konzultacije, priprema javnog i individualnog sata, pisanje izvedbenog programa, vođenje bilješki s javnih predavanja (opterećenje 30 sati = 1 ECTS bod).

Ukupno opterećenje studenta je 120 sati nastavnog i van nastavnog rada što iznosi 4 ECTS boda.

KONZULTACIJE

BROJ SOBE:

23

MJESTO ODRŽAVANJA

NASTAVA:

soba 13

SEMINARI:

 

VJEŽBE:

1. O.š. Tina Ujevića, Zagreb, Koturaška cesta 75

2. O.š. Davorina Trstenjaka, Zagreb, Krčka 3

3. O.š Kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta 92

4. O.š. Izidor Kršnjavi

TERMINI ISPITA

TIJEKOM STUDIJSKE GODINE:

 

 

DODATNE NAPOMENE

 

 


 

 

IZVEDBENI PROGRAM

NAZIV STUDIJA:

Integrirani preddipl. i dipl. sveuč. učiteljski studij 903 i 835

SREDIŠNJICA/SREDIŠTE:

Zagreb

OSNOVNI PODACI

NAZIV KOLEGIJA:

Metodika likovne kulture 3

Nositelj:

 mr. Miroslav Huzjak, docent

IZVODITELJ/I:

 mr. Miroslav Huzjak, docent

       Luka Petrač, predavač
      
Marijana Županić-Benić, asistent

       Saša Živković, asistent

GODINA: 4.

SEMESTAR:

8

BROJ STUDENATA KOJI SLUŠAJU KOLEGIJ:

170

UKUPAN BROJ SATI U SEMESTRU

NASTAVNI PLAN: P-S-V  1-0-2

PREDAVANJA:

15 sati

mr. Miroslav Huzjak, predavač, 15 sati

SEMINARI:

0 sati

VJEŽBE:

30 sati po skupini (12 skupina)

mr. Miroslav Huzjak, predavač 240 sati

Luka Petrač
Marijana Županić-Benić 60 sati
Saša Živković, asistent 120 sati

ECTS:

3 BODA

PREDVIĐENE TEME

TEME PREDAVANJA:

1. Uvod

2. Perspektive

3. Teorije percepcije 1 - fiziologija opažaja

4. Teorije percepcije 2 - psihologija opažaja (Arnheim, Gombrich)

5. Socijalna komunikacija: šablonski odgoj i likovni preodgoj, socijalni scenariji (E. Berne)

6. Komunikacija slike i riječi, interdisciplinarnost semiologije

7. Interpretacija formata: geometrija kompozicije

8. Strukturalna korelacija matematike i glazbe  

9. Strukturalna korelacija umjetnosti i znanosti

10. Animirani film: slika, pokret, zvuk

11. Paralelna znanja, korelacija zajedničkih sadržaja, Hesseova Igra staklenim perlama

12. Odnosi, harmonija

13. Jedinstvo različitih područja i jedinstvo unutar samog umjetničkog djela

14. Suvremena umjetnost i obrazovanje

15. Podjela potpisa

 

CILJ PREDMETA: Osposobiti studente za samostalno programiranje i izvođenje nastave likovne kulture u osnovnoj školi.
OČEKIVANI ISHODI:

Student će biti sposobni korelirati predmet likovna kultura s ostalim nastavnim predmetima na strukturalnoj razini.
Studenti će biti sposobni prepoznati svojstva stereotipnih i nestereotipnih životnih scenarija i povezati ih s likovnim izrazom djece.
Razvijat će sposobnosti korištenja vizualnog jezika pri izradi i provedbi nastavnog sata likovne kulture.
Steći će znanje o teorijama opažaja (precepcije).
Steći će znanje o mogućnosti povezivanja znanosti i umjetnosti.
Steći će znanje o teoriji semiologije i njene primjene u odgoju.

OPIS VJEŽBI:

Svaki student na vježbama u razredu treba izvesti jedno nastupno predavanje pred cijelom skupinom. Odabrana nastavna jedinica mora odgovarati planu i programu (PIP-u). Tijekom nastavnog semestra mora biti obrađena većina likovnih pojmova (ključnih pojmova) koje propisuje PiP, te se moraju u nastavi proći sva likovna područja: crtanje, slikanje, grafika, modeliranje i građenje i dizajn, te odgovarajuće likovne tehnike. Studenti moraju s učenicima proraditi sve vrste motive (vizualni, nevizualni, likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj) i sve oblike rada, načine rada i metode rada. Za nastupno predavanje student obvezno mora obaviti konzultacije s voditeljem vježbi.

Student koji prisustvuje vježbama mora voditi bilješke za svaki nastavni sat, i u bilješke uključiti primjer likovnog rada malih dimenzija (fotografije ili svoj rad u odgovarajućoj tehnici).

Svaki student mora odraditi jedan individualni nastavni sat za koji se u vježbaonici mora konzultirati s mentorom. Sat treba biti pripremljen u suradnji s mentorom, a prema ključnim pojmovima PiP-a i usuglašen s mikroprogramom škole. Sat mora biti izveden u jednom od likovnih područja crtanja, slikanja, grafike, modeliranja i građenja ili dizajna, te sve odgovarajućoj likovnoj tehnici.

Studenti u sklopu vježbi trebaju izraditi izvedbeni program za jednu školsku godinu (jedan razred).

Studenti će u sklopu vježbi voditi rasprave na temu: životni scenariji (E. Berne), moda kao sustav znakova i upitnost osobnog ukusa, komunikacijski modeli na relaciji učenik-učitelj, dodatna i dopunska nastava, poticanje različitosti ili poticanje stereotipnosti.

 

LITERATURA ZA ISPIT

OBVEZNA:

1. Damjanov, J. (1991): „Vizualni jezik i likovna umjetnost“, Školska knjiga, Zgb., 7.-80. str, 144.-219. str. (ukupno 73+75=148 str.)

2. Grgurić, N. i Jakubin, M. (1996): „Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje“, Educa, Zgb., 13.-143.str (ukupno 130 str.)
3. Huzjak, M. (2008): „Učimo gledati 1 – 4“ priručnik za nastavnike, Školska knjiga, Zgb., 4. – 76. str. (ukupno 72 str.)

(ukupno 350 str.)

IZBORNA/PREPORUČENA:

1. Bačić, M. i Bačić J. (2004): „Likovna mišljenje“, Školska knjiga, Zgb., 137. str.

2. Belamarić, D. (1987): „Dijete i oblik“, Školska knjiga, Zgb., 250 str.

3. Ivančević, R. (1997): „Likovni govor“, Profil, Zgb. , 9.-93. str, 135.-168. str. (84+33=117 str.)

4. Winner, E. (2005): „Darovita djeca“, Ostvarenje, Lekenik, 248. str.

NAČIN PROVJERE ZNANJA

Predavanja: obvezno prisustvovanje predavanjima (opterećenje 15 sati = 0,5 ECTS boda)

Vježbe: obvezno prisustvovanje vježbama (opterećenje 15 sati = 0,5 ECTS boda).
Održavanje jednog javnog i jednog individualnog predavanja, konzultacije, priprema javnog i individualnog sata, pisanje izvedbenog programa, vođenje bilješki s javnih predavanja (opterećenje 30 sati = 1 ECTS bod).

Pismeni ispit: pročitati i naučiti sadržaj 350 str. literature (opterećenje 30 sati = 1 ECTS bod)

Ukupno opterećenje studenta je 90 sati nastavnog i van nastavnog rada što iznosi 3 ECTS boda.

KONZULTACIJE

BROJ SOBE:

23

MJESTO ODRŽAVANJA

NASTAVA:

soba 13

VJEŽBE:

1. O.š. Tina Ujevića, Zagreb, Koturaška cesta 75

2. O.š. Julija Klovića, Zagreb, Nova cesta 92

3. O.š. Davorina Trstenjaka, Zagreb, Savska c. 77

4. O.š Kralja Tomislava, Zagreb, Nova cesta 92

5. O.š. Izidor Kršnjavi

DODATNE NAPOMENE

  Ispitu mogu prisustvovati samo studenti sa svim ispunjenim obavezama MLK 1, 2 i 3.